Радно време7.30 - 14.00 Пон-Пет

Писмени и контролни

РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ И ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗА ДРУГО  ПОЛУГОДИШТЕ ШК. 2023/2024. Г.

I-IV
Распоред писмених задатака Распоред контролних вежби
Месец IX X XI XII I II III IV V VI IX X XI XII I II III IV V VI
I1
Српски језик 23.24. 27. 34.36.
Математика 23. 26. 29.32. 34. 38.
I2
Српски језик 23.24. 27.28. 31. 34.36. 37.
Математика 21.23. 26.28. 30.32. 34. 38.
I3
Српски језик 23.24. 27. 34.36.
Математика 23. 26. 29.32. 34. 38.
II1
Српски језик 25.27. 30. 33.35.
Математика 21. 29.31. 33.36. 37.
II2
Српски језик 25.27. 30. 33.35.
Математика 21. 29.31. 33.36. 37.
II3
Српски језик 25.27. 30. 33.35.
Математика 21. 29.31. 33.36. 37.
III1
Српски језик 26. 29. 38.
Математика 21. 25.26.32. 35. 37.
III2
Српски језик 26. 29. 38.
Математика 21. 25.26.32. 35. 37.
III3
Српски језик 26. 29. 38.
Математика 21. 25.26.32. 35. 37.
IV1
Српски језик 36. 29. 35. 37.
Математика 29. 34. 23. 25. 32. 35. 37.
Природа и друштво 36.
IV2
Српски језик 36. 29. 35. 37.
Математика 29. 34. 23. 25. 32. 35. 37.
Природа и друштво 36.
IV3
Српски језик 36. 29. 35. 37.
Математика 29. 34. 23. 25. 32. 35. 37.
Природа и друштво 36.

РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ И ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗА ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ШК. 2023/2024. Г.

V-VIII
Распоред писмених задатака Распоред контролних вежби
Месец IX X XI XII I II III IV V VI IX X XI XII I II III IV V VI
V1
Српски језик 26. 34. 29. 36.
Математика
Енглески језик 34. 26.
Руски језик 31. 25.
Историја 25. 30. 37.
Биологија 27.
VI1
Српски језик 26 33. 24. 34. 37.
Математика 27. 36. 23. 34.
Енглески језик 33. 24.
Руски језик 32. 29.
Историја 26. 37.
Биологија 28.
VI2
Српски језик 26. 33. 24. 34. 37.
Математика 27. 36. 23. 34.
Енглески језик 33. 24.
Руски језик 32. 28.
Историја 26. 37.
Биологија 28.
V-VIII
Распоред писмених задатака Распоред контролних вежби
Месец IX X XI XII I II III IV V VI IX X XI XII I II III IV V VI
VII1
Српски језик 24. 34. 23. 35.
Математика 28. 37. 23. 32.
Енглески језик 33. 25.
Руски језик 34. 24.
Историја 37.
Биологија 26.
VII2
Српски језик 24. 34. 23. 35.
Математика 28. 37. 23. 32.
Енглески језик 33. 25.
Руски језик 34. 24.
Историја 37.
Биологија 26.
VIII1
Српски језик 26. 34. 27. 35.
Математика 28. 34. 23. 31.
Енглески језик 33. 26.
Руски језик 30. 24.
Историја 24. 35.
Биологија 25.